อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากประเภทออมทรัพย์
ลำดับ
ประเภท
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
1เงินฝากออมทรัพย์ (01)
1.00
2เงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม (06)
2.00
3เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (04)3.10
4เงินฝากออมทรัพย์เพื่ออนาคต (09)3.75
5เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 41 (16)2.60
6เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 42 (13)2.70
7เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี 
ตั้งแต่ 100,000.00 - 5,000,000.00 บาท (20)3.30
ตั้งแต่ 5,000,001 - 10,000,000 บาท (26)3.35
ตั้งแต่ 10,000,001 บาทขึ้นไป (27)3.40
8เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3 (30)3.10
9เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3 (31)3.90
10เงินฝากออมทรัพย์หรรษา 4 ปี (21)4.15
11เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง  
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 43 ปี รุ่น 4.1 (44)3.00
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 43 ปี รุ่น 4.2 (45)3.05
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 43 ปี รุ่น 4.3 (46)3.10
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 43 ปี รุ่น 5 (36)
3.10
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 43 ปี รุ่น 5 (40)3.10
12เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 7-1 (18)3.15
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 7-2 (08)3.20
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 8 (19)3.25
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 9-1 (11)3.25
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 9-2 (24)3.30
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 9-3 (25)3.35
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 10 (17)3.20

เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ
ลำดับ
ประเภท
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
1เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (05)

ตั้งแต่ 1,000 - 1,000,000 บาท1.75
ตั้งแต่ 1,000,001 - 5,000,000 บาท2.00
ตั้งแต่ 5,000,001 - 10,000,000 บาท2.25
ตั้งแต่ 10,000,001 – 20,000,000 บาท2.50
ตั้งแต่ 20,000,001 บาท ขึ้นไป2.60

เงินฝากประเภทจำ
ลำดับ
ประเภท
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
1เงินฝากประจำ (เสียภาษี15%) 
เงินฝากประจำ 3 เดือน1.50
เงินฝากประจำ 12 เดือน2.50
เงินฝากประจำ 24 เดือน2.50
เงินฝากประจำ 36 เดือน2.50

Powered by MakeWebEasy.com