ระเบียบ

หมวดที่1: กลุ่มระเบียบว่าด้วยเรื่องเงินฝาก                                                                                                                                                                             
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจำ
พ.ศ.2560

ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจำ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน
ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ.2560


ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินประเภท
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561


ระเบียบว่าด้วยตั๋วสัญญาใช้เงิน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด
พ.ศ. 2557


หมวดที่2: กลุ่มระเบียบว่าด้วยเรื่องเงินกู้                                                                                                                                                                                 
ระเบียบว่าด้วยข้อกำหนดทั่วไป
ในการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
พ.ศ. 2560

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2559


ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย
การให้เงินกู้สามัญทั่วไป
พ.ศ. 2560

ระเบียบว่าด้วยเงินการให้กู้สามัญ
ประกันภัยผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2560


ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ
เพื่อการศึกษา พ.ศ.2559


ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ
เพื่อช่วยเหลือผู้เกษียณ พ.ศ.2560


ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2560ระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2559


ระเบียบกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้กู้และ
ผู้ค้ำประกันในโครงการเงินกู้สามัญประกันภัย

พ.ศ. 2559

ระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
ตามโครงการเงินกู้สามัญประกันภัย
พ.ศ.2557

หมวด3 : กลุ่มระเบียบว่าด้วยเรื่องสวัสดิการสมาชิก                                                                                                                                                                   
ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา
พ.ศ. 2559


ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพื่อ
สงเคราะห์สมาชิก กรณีถึงแก่กรรม
พ.ศ.2554

ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์
กรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิก
ถึงแก่กรรม พ.ศ.2554

ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก
กรณีประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2560


ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก
กรณีอุบัติภัย พ.ศ. 2549


ระเบียบว่าด้วยทุนน้ำใจสหกรณ์
พ.ศ. 2560


ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิก
เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2554


หมวด4 : กลุ่มระเบียบว่าด้วยเรื่องทุนเรื่อนหุ้น                                                                                                                                                                         
ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2553


ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิก
ระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2550

ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2552


หมวด5 : กลุ่มระเบียบว่าด้วยเรื่องสหกรณ์อื่น                                                                                                                                                                           
ระเบียบการรับเงินฝากสอ.อื่น
พ.ศ. 2560

ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
พ.ศ. 2560

หมวด6 : กลุ่มระเบียบว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการ                                                                                                                                                                     

ระเบียบว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการดำเนินการพ.ศ. 2558

ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง และการจ่าย
ค่า
ตอบแทนตัวแทนสมาชิก พ.ศ. 2561

ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา
และการจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ. 2561

ระเบียบว่าด้วยการคัดเลือก และการจ่ายค่า
ตอบแทนผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ พ.ศ. 2561

ระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณ
และการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ.2555

ระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุม พ.ศ. 2557


ระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุม
แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
พ.ศ. 2557

หมวด7 : กลุ่มระเบียบว่าด้วยเรื่องเบ็ตเตล็ด                                                                                                                                                                             
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2549


ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานภายในประเทศ พ.ศ. 2549


ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน
ภายในประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานต่างประเทศ พ.ศ. 2549

ระเบียบว่าด้วยการใช้
และบำรุงรักษารถ พ.ศ. 2549

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพ.ศ.2554

ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุน
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง พ.ศ. 2555

ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ. 2559

ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทน
พ.ศ. 2560

ระเบียบว่าด้วยการตั้งเงิน
ทุนสำรองการบริหารหนี้

Powered by MakeWebEasy.com