ระเบียบ

หมวดที่1: กลุ่มระเบียบว่าด้วยเรื่องเงินฝาก                                                                                                                                                                             
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจำ
พ.ศ.2560


ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจำ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561


ระเบียบว่าด้วยเงินฝาก
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
พ.ศ.2560


 ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก
ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 

ระเบียบว่าด้วยการให้
สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560ระเบียบว่าด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด
พ.ศ. 2557


ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน
จากสหกรณ์อื่นพ.ศ. 2560

หมวดที่2: กลุ่มระเบียบว่าด้วยเรื่องเงินกู้                                                                                                                                                                                 
ระเบียบว่าด้วยข้อกำหนด
ทั่วไปในการให้เงินกู้แก่
สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2564


ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย
การให้เงินกู้สามัญทั่วไป
พ.ศ. 2562

ระเบียบว่าด้วยเงินการ
ให้กู้สามัญประกันภัยผู้ค้ำประกัน
พ.ศ.2562


ระเบียบว่าด้วยการ
ให้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
ของสมาชิก พ.ศ.2562


ระเบียบว่าด้วยการให้
เงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้เกษียณ
พ.ศ.2562


ระเบียบว่าด้วย
การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2562


ระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2559


ระเบียบกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้กู้
และผู้ค้ำประกันในโครงการเงินกู้
สามัญประกันภัย 2559


ระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ค้ำ
ประกันตามโครงการเงินกู้
สามัญประกันภัย พ.ศ.2557


ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก
พ.ศ. 2562

ระเบียบว่าด้วยข้อกำหนดทั่วไป
ในการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

หมวด3 : กลุ่มระเบียบว่าด้วยเรื่องสวัสดิการสมาชิก                                                                                                                                                                   
ระเบียบว่าด้วยการให้
ทุนการศึกษา พ.ศ. 2562


รระเบียบว่าด้วยสวัสดิการ
เพื่อสงเคราะห์สมาชิก
กรณีถึงแก่กรรม พ.ศ.2554


ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์
กรณีบุคคลในครอบครัวของ
สมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ.2554


ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการ
เพื่อสงเคราะห์สมาชิก
กรณีประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2560


ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพื่อ
สงเคราะห์สมาชิก
กรณีอุบัติภัย พ.ศ. 2549

ระเบียบว่าด้วยทุนน้ำใจสหกรณ์
พ.ศ. 2560


ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิก
เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2564

หมวด4 : กลุ่มระเบียบว่าด้วยเรื่องทุนเรื่อนหุ้น                                                                                                                                                                         
ระเบียบว่าด้วยหุ้น
พ.ศ. 2562


ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิก
ระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2550


ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ
พ.ศ. 2552


หมวด5 : กลุ่มระเบียบว่าด้วยเรื่องเจ้าหน้าที่สหกรณ์                                                                                                                                                                  
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์
พ.ศ.2564

ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2564

ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม
และการทำลายเอกสาร พ.ศ. 2549

ระเบียบว่าด้วยการรับจ่าย
และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2564

ระเบียบว่าด้วยเงิน
ยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2560

ระเบียบการใช้เงินกองทุน
สวัสดิการเจ้าหน้าที่

ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ภายในประเทศ พ.ศ. 2563

ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่ม
พิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
ตำแหน่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ.2562

ระเบียบว่าด้วยเงินยืม
ทดรองจ่าย พ.ศ. 2564

ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ภายในประเทศ พ.ศ. 2563

หมวด6 : กลุ่มระเบียบว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการ                                                                                                                                                                     

ระเบียบว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2558


ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง และะการจ่าย
ค่าตอบแทนตัวแทนสมาชิก พ.ศ. 2561


ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง และะการจ่ายค่า
ตอบแทนตัวแทนสมาชิก พ.ศ. 2561
แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา
และการจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ. 2561


ระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณ
และการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ.2555

ระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุม
พ.ศ. 2557


ระเบียบว่าด้วยการคัดเลือก และะการจ่ายค่า
ตอบแทนผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ พ.ศ. 2561


ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายของกรรมการ
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ภายในประเทศ พ.ศ. 2563
ระเบียบว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการดำเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
หมวด7 : กลุ่มระเบียบว่าด้วยเรื่องอื่นๆ                                                                                                                                                                      
ระเบียบว่าด้วยการใช้
ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2549ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปปฏิบัติงาน
ภายในประเทศ พ.ศ. 2549


ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานภายในประเทศ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานต่างประเทศ พ.ศ. 2549

ระเบียบว่าด้วยการใช้
และบำรุงรักษารถ พ.ศ. 2549

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2554


ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุน
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง พ.ศ. 2555


ระเบียบว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559


ระเบียบว่าด้วย
ค่าตอบแทน พ.ศ. 2560


ระเบียบว่าด้วยการตั้งเงินทุน
สำรองการบริหารหนี้ พ.ศ. 2562


ระเบียบว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

Powered by MakeWebEasy.com