เจ้าหน้าที่

image
ศิริวรรณ ปัญญาธรรม
ผู้จัดการ
• ฝ่ายสินเชื่อ
image
ภูษิตา หนุนทอง (ผู้ช่วยจัดการ)
image
จุณีวรรณ ศรีสวัสดิ์
image
สุภญา โสบิน
image
พรศรี อินทวารี
• ฝ่ายการเงิน
image
จีรนัย ขันธ์เพ็ชร (ผู้ช่วยผู้จัดการ)
image
ปัทมา เตชะฤทธิ์
image
มณีวรรณ เมืองกลาง
image
ศิริวรรณ อาจยัง
• ฝ่ายการลงทุน
image
สินีนาจ สุดสำเร็จ (ผู้ช่วยจัดการ)
image
สกุณา เพ็ชรักษ์
• ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
ฐิติกร ปรีชาวราเวศย์ (ผู้ช่วยจัดการ)
image
เพ็ญพิชา วิชัยกุล
• ฝ่ายบัญชี
image
ทัตกนก เขียวลือ (ผู้ช่วยจัดการ)
image
จีรนันท์ รอดมนเฑียร
• ฝ่ายสำนักงาน
image
วรภร ดีประเสริฐ (ผู้ช่วยจัดการ)
image
อำไพพรรณ ปิ่นกล่อม
image
กมลวรรณ วงษ์กล่อม
image
ธัญรักษ์ สีสมุทร
image
ฉันทพิชญา คลายานนท์
Powered by MakeWebEasy.com