เจ้าหน้าที่

ศิริวรรณ ปัญญาธรรม
ผู้จัดการ
• ฝ่ายสินเชื่อ
ภูษิตา หนุนทอง (ผู้ช่วยจัดการ)
จุณีวรรณ ศรีสวัสดิ์
สุภญา โสบิน
พรศรี อินทวารี
• ฝ่ายการเงิน
จีรนัย ขันธ์เพ็ชร (ผู้ช่วยผู้จัดการ)
ปัทมา เตชะฤทธิ์
มณีวรรณ เมืองกลาง
ศิริวรรณ อาจยัง
• ฝ่ายการลงทุน
สินีนาจ สุดสำเร็จ (ผู้ช่วยจัดการ)
สกุณา เพ็ชรักษ์
• ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐิติกร ปรีชาวราเวศย์ (ผู้ช่วยจัดการ)
เพ็ญพิชา วิชัยกุล
• ฝ่ายบัญชี
ทัตกนก เขียวลือ (ผู้ช่วยจัดการ)
จีรนันท์ รอดมนเฑียร
• ฝ่ายสำนักงาน
วรภร ดีประเสริฐ (ผู้ช่วยจัดการ)
อำไพพรรณ ปิ่นกล่อม
กมลวรรณ วงษ์กล่อม
ธัญรักษ์ สีสมุทร
ฉันทพิชญา คลายานนท์
Powered by MakeWebEasy.com