เจ้าหน้าที่

ศิริวรรณ ปัญญาธรรม
ผู้จัดการ
• ฝ่ายสินเชื่อ
ภูษิตา หนุนทอง (ผู้ช่วยจัดการ)
จุณีวรรณ ศรีสวัสดิ์
สุภญา โสบิน
พรศรี อินทวารี
• ฝ่ายการเงิน
มณีวรรณ เมืองกลาง
ปัทมา เตชะฤทธิ์
จีรนัน จันทร์สด
ศิริวรรณ อาจยัง
• ฝ่ายการลงทุน
สินีนาฎ สุดสำเร็จ (ผู้ช่วยจัดการ)
สกุณา เพ็ชรักษ์
• ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐิติกร ปรีชาวราเวศย์ (ผู้ช่วยจัดการ)
เพ็ญพิชา วิชัยกุล
• ฝ่ายบัญชี
จีรนัย ขันธ์เพ็ชร (ผู้ช่วยจัดการ)
ทัตกนก เขียวลือ
• ฝ่ายสำนักงาน
วรภร ดีประเสริฐ (ผู้ช่วยจัดการ)
อำไพพรรณ ปิ่นกล่อม
กมลวรรณ วงษ์กล่อม
ธัญรักษ์ สีสมุทร
ฉันทพิชญา คลายานนท์
Powered by MakeWebEasy.com