สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด (สหกรณ์ฯ) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สหกรณ์ฯ จึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ
ของสหกรณ์ฯ แนวปฏิบัติ รวมทั้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อช่วยชี้แจง
ให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562

Powered by MakeWebEasy.com