สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด 146/69-74 ถนนข้างวังศุโขทัย แขวงวชิร เ เขตดุสิต กทม 10300