สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด :ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากลกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015..ปันผล-เฉลี่ยคืน ปี2560 :ปันผล4.75% เฉลี่ยคืน22%..
 
เลขทะเบียนสมาชิก(ระบุเลขทะเบียน 6 หลัก)
รหัสผ่าน
 
 
สำหรับผู้ดูแล
คลิ๊กเข้าไปฝึกร้องเลยคับ
 
 
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2560
   https://goo.gl/LB93RZ/a>
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2559
   https://goo.gl/KIhLZE
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2558
   https://goo.gl/JRkUqb
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2557
   https://goo.gl/Qj9CO0
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2556
   https://goo.gl/PHOUbS
 
0503-2 ว่าด้วยค่าครองชีพและเบี้ยขยันสาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2560
0707-ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559
0706-ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง พ.ศ. 2555
0705-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพ.ศ.2554
0704-ระเบียบว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถ พ.ศ. 2549
0703-ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ พ.ศ. 2549
0702-1ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
0702-ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ พ.ศ. 2549
0701-ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2549
0605-1ระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุม แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)พ.ศ. 2557

 
 

ธ.กรุงศรีอยุธยา
ธ.กสิกรไทย
ธ.อาคารสงเคราะห์
ธ.ออมสิน
ธ.กรุงไทย
ธ.กรุงเทพ
ธ.นครหวงไทย
ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย
ธ.ทหารไทย
ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.ธนชาติ
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
ปปง.
 
 
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปีที่1 ฉบับที่8
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปีที่1 ฉบับที่7
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปีที่1 ฉบับที่6
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปีที่1 ฉบับที่5
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปีที่1 ฉบับที่4

   
 
แบบสำรวจการเข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษาต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)
   กับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด
https://goo.gl/forms/KlKf7s7nvS60Icp92
 
สหกรณ์ปิดทำการ
 
สหกรณ์ปิดทำการ
 
เปิดให้สมาชิกแก้ไขเบอร์โทรศัพท์มือถือผ่านเว็บไซต์ ระบบ SMS Alert
 
รับสมัครสมาชิกสามัญสัมมนาและทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
การจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกใน ก.ท.ม
ใบสมัครการสัมมนาและทัศนศึกษาต่างประเทศและโปรแกรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
การรับฝากเงินโครงการเงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 40 (13)
การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
แต่งตั้งและมอบอำนาจหน้าที่
แจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
การรับฝากเงินโครงการเงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 39 (16)
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2560

 
 

YouTube
e-mail
อีเมล์
   
   
   
   
   
 
ดูกระดานข่าวสหกรณ์
  สอบถามอัตราดอกเบี้ย
  ทำไมต้องคิดดอกเบี้ยจากการจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต
  มีการแซงคิววันที่1 กย 60
  เงินฝาก
  การคิดดอกเบี้ย
 
 
หนังสือสัญญาเงินกู้ที่ใช้เงินฝากค้ำประกัน
หนังสือสัญญาเงินกู้ที่ใช้หุ้นค้ำประกัน
คำขอกู้เงินที่ใช้เงินฝากประกัน
คำขอกู้เงินสามัญเพื่อช่วยเหลือผู้เกษียณ
คำขอกู้เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก
คำขอกู้เงินกู้สามัญประกันภัยผู้ค้ำประกัน

 
<< ดูบัญชีที่ปิดแล้ว >>
 
 
 

 

 
  <
 
 


สถิติการเข้าระบบ

E-Incident Report

 
 
   
   
   
   
เว็บบอร์ดสหกรณ์