สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด :ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากลกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015..ปันผล-เฉลี่ยคืน ปี2559 :ปันผล5.00% เฉลี่ยคืน22%..
 
เลขทะเบียนสมาชิก(ระบุเลขทะเบียน 6 หลัก)
รหัสผ่าน
 
 
สำหรับผู้ดูแล
คลิ๊กเข้าไปฝึกร้องเลยคับ
 
 
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2559
   https://goo.gl/KIhLZE
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2558
   https://goo.gl/JRkUqb
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2557
   https://goo.gl/Qj9CO0
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2556
   https://goo.gl/PHOUbS
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2555
   https://goo.gl/KOQ5Cm
 
0503-2 ว่าด้วยค่าครองชีพและเบี้ยขยันสาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2560
0707-ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559
0706-ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง พ.ศ. 2555
0705-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพ.ศ.2554
0704-ระเบียบว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถ พ.ศ. 2549
0703-ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ พ.ศ. 2549
0702-1ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
0702-ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ พ.ศ. 2549
0701-ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2549
0605-1ระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุม แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)พ.ศ. 2557

 
 

ธ.กรุงศรีอยุธยา
ธ.กสิกรไทย
ธ.อาคารสงเคราะห์
ธ.ออมสิน
ธ.กรุงไทย
ธ.กรุงเทพ
ธ.นครหวงไทย
ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย
ธ.ทหารไทย
ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.ธนชาติ
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
ปปง.
 
 
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปีที่1 ฉบับที่6
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปีที่1 ฉบับที่5
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปีที่1 ฉบับที่4
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปีที่1 ฉบับที่3
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปีที่1 ฉบับที่2

   
 
สหกรณ์ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารLINE Application
 
ขาย ตู้เสื้อผ้า เตียง โต๊ะเครื่องแป้ง (ของเก่า) มีจำนวนจำกัด
 
สหกรณ์ปิดทำการ
 
ยินดีต้อนรับผู้จัดการใหม่
   นางศิิริวรรณ ปัญญาธรรม
 
การรับเงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 42 ปี รุ่น 6(41)
การรับเงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี (20)(26)(27)
การรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ขั้นตอนและวิธีการสรรหากรรมการดำเนินการ
การจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน 2560
บทลงโทษในการปลอมแปลงลงลายมือชื่อในเอกสารประกอบคำขอกู้เงิน
โครงการเงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 37
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
กำหนดหมายเลขและรายชื่อของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ
การจัดทำและเปิดเผยรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 
 

YouTube
e-mail
อีเมล์
   
   
   
   
   
 
ดูกระดานข่าวสหกรณ์
  เงินฝาก
  การคิดดอกเบี้ย
  การขอย้ายทุนเรือนหุ้นสหกรณืไปต่างจังหวัด
  การกู้หุ้นเพิ่ม
  การกู้หุ้นเพิ่ม
 
 
ใบเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 37
ใบแสดงความจำนง ชำระค่าเบี้ยประกัน
ใบเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพเพื่อฉลอง 42 ปี รุ่น 5
ใบเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน36
ใบสมัครขอรับทุน ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ระดับการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า /ปริญญาตรี
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีบัญชี 2560 ประเภททุนส่งเสริมการศึกษาระดับการศึกษา ม.4 - ม.6

 
<< ดูบัญชีที่ปิดแล้ว >>
 
 
 

 

 
  <
 
 


สถิติการเข้าระบบ

E-Incident Report

 
 
   
   
   
   
เว็บบอร์ดสหกรณ์