สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด :ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากลกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015..ปันผล-เฉลี่ยคืน ปี2560 :ปันผล4.75% เฉลี่ยคืน22%..
 
เลขทะเบียนสมาชิก(ระบุเลขทะเบียน 6 หลัก)
รหัสผ่าน
 
 
สำหรับผู้ดูแล
คลิ๊กเข้าไปฝึกร้องเลยคับ
 
 
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2560
   https://goo.gl/LB93RZ/a>
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2559
   https://goo.gl/KIhLZE
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2558
   https://goo.gl/JRkUqb
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2557
   https://goo.gl/Qj9CO0
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2556
   https://goo.gl/PHOUbS
 
ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา และการจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ. 2561
ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง และะการจ่ายค่าตอบแทนตัวแทนสมาชิก พ.ศ. 2561
0104-ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560
0103-ระเบียบการรับเงินฝากสอ.อื่น พ.ศ. 2560
0101-ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจำ พ.ศ.2560
0503-2 ว่าด้วยค่าครองชีพและเบี้ยขยันสาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2560
0707-ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559
0706-ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง พ.ศ. 2555
0705-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพ.ศ.2554
0704-ระเบียบว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถ พ.ศ. 2549

 
 

ธ.กรุงศรีอยุธยา
ธ.กสิกรไทย
ธ.อาคารสงเคราะห์
ธ.ออมสิน
ธ.กรุงเทพ
ธ.กรุงเทพ
ธ.นครหวงไทย
ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย
ธ.ทหารไทย
ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.ธนชาติ
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
ปปง.
 
 
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปีที่2 ฉบับที่ 2
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปีที่2 ฉบับที่1
จดหมายข่าวฉบับที่ 94
จดหมายข่าวฉบับที่ 93
จดหมายข่าวฉบับที่ 92

   
 
แจ้งงดให้บริการการทำธุรกรรมผ่าน ATM กรุงไทย เป็นการชั่วคราว
 
แจ้งสหกรณ์ปิดทำการเนื่องในวันแรงงาน
 
ชี้แจง เรื่องข่าวทุจริตของสอ.สโมสรรถไฟ ฉบับที่5 
   ชี้แจง เรื่องข่าวทุจริตของสอ.สโมสรรถไฟ ฉบับที่5 
 
ข่าวปัญหาทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด
   https://youtu.be/GS4RBdAqYt4
 
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้สอ.อื่น
ขยายระยะเวลาการรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอบรมกรรมการและสมาชิกสหกรณ์
โครงการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัย ปี 2561
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติม
การรับเงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 41 (16)
รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอบรมกรรมการและสมาชิกสหกรณ์
รับสมัครสมาชิกสัมมนาและทัศนศึกษา ณ จังหวัดระยอง
ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
การรับเงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3
การรับเงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 43 ปี รุ่น 4-1(44), 4-2(45), 4-3(46)

 
 

YouTube
e-mail
อีเมล์
 
QR Code Line สหกรณ์
 
   
   
   
 
ดูกระดานข่าวสหกรณ์
  เอกสารกกู้ใช้หุ้นค้ำประกัน
  ทำไมต้องจ่ายเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงินกู้ทุกปี
  ทำไมต้องคิดดอกเบี้ยจากการจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต
  มีการแซงคิววันที่1 กย 60
  เงินฝาก
 
 
หนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉป)
ใบเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปีโครงการ2(30)
ใบเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพเพื่อฉลอง 43 ปี รุ่น 44-1(44), 4-2(45), 4-3(46)
หนังสือให้ความยินยอมของสามี / ภรรยา
หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ยั่งยืน
แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิกประสบสาธารณภัย

 
<< ดูบัญชีที่ปิดแล้ว >>
 
 
 

 

 
  <
 
 


สถิติการเข้าระบบ

E-Incident Report

 
 
   
   
   
   
เว็บบอร์ดสหกรณ์